Stores

U•Store at Srinakharinwirot University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร
065 508 7018

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

อาคาร 300 ล้าน ชั้น 2 ทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย

U•Store at Mahidol University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท) อาคารเรียนรวม
คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร
080 780 5577

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี

U•Store at Mahidol University Faculty of Public Health

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 1 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร
092 268 9867

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ติดโรงพยาบาลเด็ก ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฏ

U•Store at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

ที่อยู่
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร
084 933 9760

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

บริเวณโถงลิฟต์โซน C ตรงข้ามศูนย์อาหาร Food World

U•Store at Chulalongkorn Hospital

ที่อยู่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร
061 416 6534

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

โซน C ใกล้ลิฟต์

U•Store at Siam University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร International College
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 102-3 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม
เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160

โทร
082 224 9900

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุด วันอาทิตย์

ใกล้กับ J&T Express

U•Store at Prince of Songkla University

ที่อยู่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาคารรัตนชีวรักษ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร
061 416 6533

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ตึกฉุกเฉินใหม่ ตรงข้ามห้างโลตัส มอ. เยื้องจุดส่งพัสดุ SCG

U•Store at Ubon Ratchathani Rajabhat University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตึกร้านสวัสดิการ
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร
065 508 7018

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

อยู่ด้านในร้านค้าสวัสดิการตรงข้ามกับสนามฟุตบอล

U•Store at Walailak University

ที่อยู่
ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องเลขที่ A4 เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร
098 276 3891

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

โรงอาหารช่อประดู่ ห้อง A4