Mac Worry Free ลองใช้ให้ชัวร์

blank

   Mac Worry Free ลองใช้ให้ชัวร์ คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าประเภท Macbook ได้รับสิทธิ์ในการ คืนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ เพียงเข้าร่วมกิจกรรม Demo Session หรือ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จาก iStudio, iBeat, U•Store by UFicon

   โครงการนี้จัดทําขึ้นโดย บริษัท ยูฟิคอน จํากัด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่กังวลว่า Macbook จะตอบโจทย์ต่อการใช้งานหรือไม่ ได้ลองใช้งาน 14 วัน ภายใต้ เงื่อนไขตามที่บริษัทได้กําหนด

“เราพยายามสร้างหนทางให้ลูกค้าเข้าใจ Mac ของเราให้มากขึ้น
และอยากมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ Mac ให้กับลูกค้า”

 

 1. โครงการนี้จัดทําขึ้นโดย บริษัท ยูฟิคอน จํากัด เงื่อนไขของสัญญาและโครงการขึ้นอยู่กับบริษัทเป็นผู้กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า
 2. โครงการนี้เปิดให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรม Demo Session  หรือ  เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จาก iStudio, iBeat, U•Store by UFicon เท่านั้น
 3. สินค้าที่เข้าร่วมคือ Macbook ทุกรุ่นที่มีวางจําหน่าย ณ ปัจจุบัน (สินค้าCustomไมเ่ข้าร่วม) ไม่จํากัดความจุ หรือสี   สําหรับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น iPad iPhone หรือ Apple Watch ไม่เข้าร่วมทุกกรณี
 4. โครงการนี้จัดสําหรับ iStudio, iBeat, U•Store และ iMedic by UFicon ทุกสาขา
 5. เงื่อนไขการนําเครื่องกลับมาคืนภายใน 14 วันเท่านั้น นับจากวันระบุในใบเสร็จรูปหากเลยกําหนด ตามเงื่อนไขทางบริษัทไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี
 6. สัญญาสามารถต่อได้ 2 ครั้ง   ครั้งที่ 1 คือ หลังจากเข้ารับการ Demo ใน ครบรอบ 14 วันแรก และ ครั้งที่  2 คือ หลังจากเข้ารับการ Demo ใน 28 วัน  ในกรณีนี้ สัญญาจะหมดอายุภายใน 42 วัน
 7. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้  หากไม่พึงพอใจใน 14  วัน สูงสุด 2 ครั้งในโครงการ
blank
blank
blank
blank

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมฟัง  Demo ในหัวข้อ Mac as easy as iPhone ภายใน iStudio, iBeat, U•Store by UFicon ทุกสาขา
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จาก iStudio by UFicon

เอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการ

 1. สําเนาบัตรประชาชน 2 ใบพร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง
 2. ลายเซ็นหนังสือสัญญาฉบับนี้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้า

 1. หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถนํา Macbook ไปใช้ตามจุดประสงค์ตามความต้องการได้สามารถรับสิทธิ์คืนสินค้าได้
 2. ระยะเวลาคืนสินค้า 14 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ หากเลยกําหนดทางบริษัทไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นเจตจำนงต่อสัญญา ได้
 4. การคืนสินค้า ต้องติดต่อคืน ณ iStudio, iBeat, U•Store by UFicon  เฉพาะสาขาที่ท่านซื้อสินค้าเท่านั้น
 5. Serial Number ของตัวเครื่องนําส่งคืนต้องตรงกับ Serial Number ตัวเครื่องที่สั่งซื้อ
 6. อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วยสายชาร์จและหัวชาร์จต้องครบและอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้รวมถึง Serial Number ต้องตรงกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 7. การรับคืนสินค้าต้องผ่านการตรวจสอบทั้งหมดตามหัวข้อต่อไปนี้จากทางเจ้าพนักงานสาขา หากสินค้าไม่เป็นไป ตามกําหนด ทางบริษัทไม่สามารถรับสินค้าคืนได้
blank